14
zo, aug
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Tytsjerksteradiel presenteert in een tussenstap naar de begroting de keuzes die voorliggen om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Het college koerst voor het komende begrotingsjaar niet op een sluitende begroting, maar streeft naar een sluitend perspectief in de meerjarenraming. Wethouder financiën Tytsy Willemsma: ‘Wy wolle no gjin drastyske maatregels nimme troch yn koarte tiid foarsjennings yn ús gemeente ôf te brekken dy’t de ofrûne jierren sa soarchfâldich mei ús mienskip opbout binne. Wy wolle mei de mienskip en de ried oer dizze keuzes te set.’

Lokale financiële situatie onvoldoende zichtbaar
De gemeente worstelt net als driekwart van de Nederlandse gemeenten met tekorten op het sociaal domein, zoals jeugdzorg en WMO. Voor Tytsjerksteradiel gaat het om een structureel tekort van 3,5 miljoen euro op een begroting van € 89 miljoen. Via verschillende kanalen en partijen vraagt het college aandacht bij het rijk voor de situatie in de gemeente. Wethouder Tytsy Willemsma: ‘It regeer biedt ynsidintele oplossings, mar dat binne doekjes foar it blieden. It jout te min sekerheid foar de lange termyn.’ Daarnaast zijn er onzekere factoren waar op korte termijn geen duidelijkheid over is, maar waar wel financiële consequenties voor de gemeente aan verbonden zijn. Zoals de verdeling van het gemeentefonds of de uitvoering van de omgevingswet. Het toezichtskader van de provincie schrijft gemeenten voor dat zij een sluitende begroting moeten aanbieden. Het college is van mening dat zo onvoldoende zichtbaar is wat op lokaal niveau moet worden ingeleverd om aan de gestelde eisen van gedecentraliseerde wettelijke taken en kaders te kunnen en moeten voldoen. Een beroep op de algemene reserve op de korte termijn is nodig. Omdat de gemeente geen robuuste reservepositie heeft, kunnen de financiële tekorten niet voor een langere periode worden opvangen. Daarom moet het college noodgedwongen aan de slag met stevige ombuigingen.

Bezuinigingsvoorstellen als tussenstap naar begroting
Alle beleidsterreinen waarop de gemeente actief is, zijn tegen het licht gehouden op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden. Na de behandeling van de Kadernota in de raadsvergadering van 2 juli, heeft het college de keuzes en de financiële situatie verder in beeld gebracht. Het college heeft deze tussenstap in opmaat naar de begroting vandaag aan de raad aangeboden. Het is nog geen begroting zoals die normaal wordt gepresenteerd, maar een pakket met bezuinigingsvoorstellen die na bespreking met de mienskip en de raad wordt verwerkt in een definitieve begroting met daarin ook de investeringen voor de komende jaren.

Miening fan de mienskip tijdens week van portemonnee
Voordat de gemeenteraad over de bezuinigingsvoorstellen vergadert, willen de raad en het college de mening van de samenleving horen tijdens de week van de portemonnee vanaf 28 september. Inwoners en belanghebbenden van verenigingen en organisaties in de gemeente kunnen inspreken tijdens videovergaderingen of online hun reactie geven op de keuzes die voorliggen en alternatieve suggesties inbrengen. De stukken worden daarna voor het eerst besproken in de gemeenteraadsvergadering op 8 oktober. De raad neemt een definitief besluit over de volledige begroting op 12 november. Meer informatie staat op www.t-diel.nl/weekvandeportemonnee.

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kanaal30/domains/archiefkanaal30.nl/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121
Advertenties
Advertentie